പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം..my diary.khaleelshamras

പ്രശ്നം എന്നതൊന്ന്
ഈ ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല.
പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ
മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്.
സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന
ഓരോ പ്രതിസന്ധിയുടേയും
കാരണം നീ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ലോകത്ത്
അന്വേഷിക്കുക.
കാരണവും പരിഹാരവും
ആ ലോകത്ത്
തൊട്ടടുത്തായി നിനക്കു കാണാം.
കാരണത്തെ വലിച്ചെറിയാതെയും
പ്രതിരോധിക്കാതെയും
പരിഹാരത്തെ എടുത്തുപയോഗിക്കുക.
കാരണത്തെ അവഗണിക്കുക.
പരിഹാരത്തെ പരിഗണിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്