ആഗ്രഹം.my Diary.Khaleelshamras

ആഗ്രഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക.
പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുക.
പ്രവർത്തി തുടങ്ങാനുള്ള
സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ആണ് ആഗ്രഹം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras