സന്തോഷം.my diary. Khaleelurahiman@gmail

നിനക്ക് നിന്നിലുള്ള
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മ നിയന്ത്രണവുമാണ്
നിന്നെ സന്തോഷവാനാക്കുന്നത്.
സന്തോഷകരവും
തൃപ്തികരവുമായ ജീവിതം
നയിക്കണമെങ്കിൽ
നിന്നിൽ
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മസംതൃപ്തിയും
വളർത്തിയെടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras