ലക്ഷ്യബോധം.my diary. khaleelshamras

ലക്ഷ്യബോധം
ഉണ്ടാക്കുക.
ലക്ഷ്യബോധത്തെ
നിന്റെ ജീവിതമെന്ന വാഹനത്തെ
മുന്നോട്ട് നയിച്ച
ഇന്ധനമാക്കുക.
അപ്പോഴേ നീ ചെയ്യുന്ന
ഓരോ കാര്യത്തിനും
അർത്ഥം കൈവരിക്കുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്