ശവം പേറി നടക്കുന്നവർ..my diary. khaleelshamras

നീ മരിച്ചിട്ടില്ല.
നിന്റെ ഇന്നലെകളേ മരിച്ചിട്ടുള്ളു.
ആ മരണം ഇന്നു ജീവിക്കുന്ന
ഓരോ മനുഷ്യനും
അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇനി നിന്റെ ഇന്നലെകളിൽ
അനുഭവിച്ച ഏതൊക്കെയോ
മോശാനുഭവങ്ങളെ
ഈ ജീവിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതിനർത്ഥം
ചീഞ്ഞുനാറിയ ശവവും വഹിച്ചാണ്
നീ നടക്കുന്നത് എന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras