ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള തുടക്കം.my diary. khaleelshamras

ലക്ഷ്യം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതിന്റെ ആദ്യചുവട് നിർണ്ണയിച്ച നിമിഷത്തിൽ
തന്നെ തുടങ്ങുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്