പേടിയുടെ കഥകൾ.my diary. khaleelshamras

ഗ്രഹാന്തരീക്ഷം
പേടി വിമുക്തമായേലേ
അവിടെ സമാധാനം
ഉണ്ടാവുകള്ളു.
കുട്ടികൾക്ക് പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥകളും.
പേടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും
പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനു
പകരം
ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റേയും
സ്നേഹത്തിന്റേയും
ധൈര്യത്തിന്റേയും
കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.
സുക്ഷാമത
വൃത്തി നിലനിർത്താനും
സ്നേഹം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും
വേണ്ടിയാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്