ശരീരമെന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും.my diary. khaleelshamras

ശരീരം മനസ്സിന്റെ
കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ്.
ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും
അനന്തമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന
വലിയൊരു പ്രതിഭാസമാണ്
മനുഷ്യ മനസ്സ്.
പക്ഷെ പലരും
ആ വിശാലമായ മനസ്സിനെ
കാണാതെ ബിന്ദുവിനെ നോക്കി
മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ആ ബിന്ദുവിന്റെ
സ്ഥാനവും വർണ്ണവും
പദവിയും
ഒക്കെ നോക്കി
മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഇനിയെങ്കിലും
മനുഷ്യനെ അവന്റെ ശരീരമെന്ന
ബിന്ദുവായി കാണാതെ
മനസ്സെന്ന വിശാലതയായി കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras