സംതൃപ്തി.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം
മറ്റൊന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ
നീ എതൊരു തരത്തിലുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും
കാഴ്ച്ചവെക്കുക.
നീ അംഗവൈകല്യമുള്ളവനോ
എതിർ ലിംഗത്തിൽ പെട്ടവനോ
മറ്റൊരു നാട്ടുകാരനോ
ദ രിദ്രനോ മുതലാളിയോ
നേതാവോ
ഒക്കെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഏതൊരു ജീവിതമായിരിക്കും
നീ കാഴ്ച്ചവെക്കുക.
വ്യക്തമായ
സന്തോഷത്തിലും നൻമയിലും
അറിവിലും അതിഷ്ടിതമായ
ഒരു ആദർശത്തിൽ
ഊന്നിയുള്ള ജീവിതമാണ്
നിന്റേതെങ്കിൽ
എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും
നീ അനുഭവിക്കുന്നത്
സംതൃപ്തി എന്നതൊന്ന്
മാത്രമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras