ശ്രദ്ധ.my diary. khaleelshamras

പോസിറ്റീവ് വശത്തേക്ക്
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
നെഗറ്റീവ് അതോടെ ഇല്ലാതാവും.
അവഗണിക്കുന്നതോടെ
അതിന് നിലനിൽപ്പില്ലാതാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്