അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ഉള്ളിലെ വികൃതമായ
പല കാഴ്ച്ചകളിലേക്കും
കണ്ണുംനട്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ
നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്
അതി മനോഹരമായ
ഒരു പാട്  കാഴ്ച്ചകൾ കാണാനുള്ള
വലിയ അവസരങ്ങൾ ആണ്.
നിന്റെ മനസ്സിൽ മുഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളുടെ അട്ടഹാസങ്ങൾ
നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്
ജീവിതത്തിന്റെ അതി മനോഹരമായ
സംഗീതം ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്.
അതുപോലെ
ചീത്ത വികാരങ്ങളാൽ
നീ പേടിച്ചും ദു:ഖിച്ചും
കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക്
നഷ്ടപ്പെടുന്നത്
സന്തോഷത്തിൽ
മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള
അവസരമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്