സന്തോഷം.my diary. khaleelshamras

ഒരാൾക്ക് സ്ന്തോഷം
ന്യകയ കാര്യം
മറ്റൊരാൾക്ക് ആ അനുഭൂതി
നൽകിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.
അതു കൊണ്ട്
നിന്റെ ഉള്ളിലെ സന്തോഷാന്തരീക്ഷം
നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ
എല്ലാവരോടും അത്
പങ്ക് വെക്കാതിരിക്കുക.
നിന്റെ സന്തോഷം
അവർക്കും സന്തോഷം
നൽകുമെങ്കിൽ പങ്കുവക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്