നീട്ടിവെയ്പ്പിനെ അവഗണിക്കുക..my diary. khaleelshamras

നീട്ടിവെയ്പ്പ് നിന്നെ
നയിക്കുന്നത് അമിത സമ്മർദ്ദത്തിലേക്കാണ്.
അതുംകൊണ്ട് നീ ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന
പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ
നീട്ടിവെയ്പ്പിന്റെ കലവറയിൽ
തളച്ചിടാതിരിക്കുക.
മറിച്ച് നീട്ടിവെയ്പ്പ് പ്രവണതയെ അവഗണിച്ച്
മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ
അവയെ ആദ്യമാദ്യം
ചെയ്തു തീർക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്