നല്ലതിനെ മുന്നോട്ട്.my diary khaleelshamras

നിന്റെ ഓരോ ജീവിതാനുഭവും
മാണില്ലാതയവയാണെങ്കിലും.
ഈ നിമിഷത്തിൽ
അവക്ക് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി
ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും.
അവ നിന്നിൽ ചില അനുഭൂതികൾ
ബാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്
അവയെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
മെമ്മറിയിൽ
സൂക്ഷിച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവയിലെ നല്ലതിനെ
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
ചീത്തതിനേയും.
പക്ഷെ നല്ലതുമാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ
ചീത്തവ
നിന്നിൽ മുഴച്ചു നിൽക്കും.
അവ ഭയമായി
ദുഃഖമായി
നിരാശയായി ഒക്കെ
മുഴച്ചു നിൽക്കും.
അതു കൊണ്ട്
നല്ലതിനെ മാത്രം
ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras