മ ജീവനെ അറിയാൻ.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ശാസത്തിലേക്കും
നിന്റെ ശാരീരിക ചലനങ്ങളിലേക്കും
ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ
പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും
വസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിക്കുക.
അവിടെ നിനക്ക്
നിന്റെ മനസ്സ് കാണാൻകഴിയും.
ജീവനെ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും.
ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ
ശ്വാസത്തിലേക്കും
അവരുടെ ശാരീരിക ചലനത്തിലേക്കും
സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചെറുതായൊന്ന് അനുകരിക്കുക.
അങ്ങിനിനക്ക് അവരായി
മാറാനും അവരുടെ ജീവനെ
അനുഭവിക്കാനും കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras