കൂട്ടായ്മകൾ.my diary. khaleelshamras

കൂട്ടായ്മകൾ പലതരം
ഉണ്ട്.
പക്ഷെ കൂടുതൽ കൂട്ടായ്മകളും
പരസ്പരം അടിപിടികൂടാനും
അതിലൂടെ
സ്വയം മനശാന്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താനും
വേണ്ടിയാണ്.
പക്ഷെ സൗഹൃദമെന്ന പേര്
ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ
ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നതാണ്
സത്യം.
പക്ഷെ അത്തരം
കൂട്ടായ്മകൾ അല്ല
ഇവിടെ വേണ്ടത്.
മറിച്ച് സാഹൃദത്തിന്റെ
നട്ടെല്ലായ സ്നേഹം
പൊട്ടിപോവാത്ത
അതിന്റെ ഫലങ്ങളായ
സ്നേഹവും സമാധാനവും
ആസ്വദിച്ച
സൗഹൃദങ്ങളാണ്
ഇവിടെ ആവശ്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras