രണ്ട് ചേരികൾ.my diary. khaleelshamras

ഇവിടെ വൈകാരികപ്രകടനങ്ങളെയല്ല
ആരും ഭയപ്പെടുന്നത്.
കാരണം വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ
വിമർശിച്ചും മദനിപ്പിച്ചും
രസിക്കാനുള്ള
ഈഴമാണ്.
പക്ഷെ പലരും
ഭയപ്പെടുന്നത് പഠിക്കാനാണ്.
ഒരുപാട് അറിയാനും
തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാനും
പിന്നെ സ്വയം സംതൃപ്തവാനാവുമുള്ള
എല്ലാ അവസരവും
അറിവിന്റെ വഴികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടും
അതിനായി മുതിരാതെ
വൈകാരികമായ ചേരിയിൽ
അണിനിരക്കാനാണ്
നാം മുതിരുന്നത്.
നേതൃത്വങ്ങൾ അണികളെ
നിരത്തുന്നതും ഈ
ഒരു ചേരിയിൽ ആണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras