പേടിയെന്ന വേര്.my diary. khaleelshamras

ഭീകരവാദത്തിന്റേയും
വർഗ്ഗീയതയുടേയും
ഒക്കെ വൃക്ഷത്തിന്റെ
വേരുകൾ അന്വേഷിച്ചാൽ
അവിടെ കാണാൻ
കഴിയുന്നത്
പേടിയൊന്നതായിരിക്കും.
ന്നവരുടെ രക്തത്തിൽ ഓടുന്നത്
എതിർ പക്ഷത്തിന്റെ
അശുദ്ധ രക്തവും
ചിന്തകളിൽ മറുപക്ഷത്തെ
കുറിച്ചുള്ള ചീഞ്ഞളിഞ
ചിന്തകളും ആയിരിക്കും.
ശരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക്
നോക്കിയാൽ
ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട
ഒരു മനുഷ്യനെ
അവിടെ കാണാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras