പ്രശ്നങ്ങളോട്.my diary. khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ
ഉണ്ടാവുകയെന്നത്
പിറക്കപ്പെട്ട ഓരോ
മനുഷ്യനും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്.
പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്
മാത്രം നോക്കി
അതിന്റെ ഭാരവും
വഹിച്ചു നടക്കുക
എന്നത് ജീവിതം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർക്കുള്ളതാണ്.
പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും
വളരാനായി
എന്തെങ്കിലും ഇന്ധനം
കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട്
നീങ്ങുക എന്നത്
വിജയികൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്