അമൂല്യമനുഷ്യൻ.my diary. khaleelshamras

ഏറ്റവും അമൂല്യമായതിനെ
വൃത്തികേടാക്കാനോ
അതിനെ നശിപ്പിക്കാനോ
ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല.
മറിച്ച് അവയെ
നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കും.
അമുല്ലമായതായി
കാത്തു സൂക്ഷിക്കും.
ഇനി നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക്
നോക്കുക.
ന്നതിലും എത്രയോ വിലപ്പെട്ടവരല്ലേ അവർ.
ഏറ്റവും മുല്യമുള്ള
നിധികളും രത്നങ്ങളും അല്ലേ
അവർ.
ഒരു കാരണവശാലും
നീ അവരെ
പ്രവർത്തികൊണ്ടാ
വാക്കുകൊണ്ടോ
മനസ്സുകൊണ്ടോ
നോവിക്കാൻ പാടില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras