കുപ്പത്തൊട്ടി.my diary. khaleelshamras

പുറത്തുനിന്നുമുള്ള
മാലിന്യങ്ങൾ ശേഘരിച്ചുവെക്കാനുള്ള
കുപ്പത്തൊട്ടിയല്ല
നിന്റെ മനസ്സും അതിലെ ചിന്തകളും
പുറത്ത് മറ്റു മനുഷ്യർ കാട്ടികൂട്ടുന്ന
തെറ്റായ സെകാരിക താളങ്ങളെ
അപ്പടി പകർത്തി
നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല
നിന്റെ ജന്മം.
അതു പോലെതന്നെ
നിന്നിലെ മാലിന്യങ്ങൾ
നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള
കുപ്പത്തൊട്ടികളല്ല അവരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്