ശരിയും തെറ്റും.my diary. khaleelshamras

ഇവിടെ ശരിയും തെറ്റും
തമ്മിലല്ല മൽസരം.
ഒരു പാട് ശരികൾ
തമ്മിലാണ് മൽസരം
എന്ന്
മനസ്സിലാക്കുക.
ശരിയായ കുറേ മനുഷ്യർ
ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന
ഓരോരോ വിഷയത്തിലാണ്
ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്
എന്ന അടിത്തറക്കുമീതെയാവണം
ചർച്ചകൾ തുടങ്ങാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്