സ്നേഹകൂട്ടായ്മകൾ..my diary. khaleelshamras

സ്നേഹം മനുഷ്യരെ പരസ്പരം
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തോളം വ്യാപ്തിയുള്ള
കുറേ മനസ്സുകളെയാണ്
സ്നേഹം ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്.
ആ ഒരൊരുമയിൽ
പുതിയ സുഗന്ധങ്ങളും
അറിവും
ഊർജ്ജവും
ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അവയുടെ റിലീസിംഗ്
ചടങ്ങാണ്
പലപ്പോഴും
സ്നേഹ കൂട്ടായ്മകൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras