നിന്റെ ലോകം.my diary khaleelshamras

നിന്നിൽ നിന്നും
പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ്
നിന്റെ ലോകവും
അതിലെ ഊർജ്ജവും.
അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നും
അകത്തേക്കല്ല.
അറിവും സ്നേഹവും
പ്രവർത്തിയും ഒക്കെയായി
നിന്റെ ലോകത്തെ
വലുതാക്കി വലുതാക്കി
വ്യാപിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്