നേതാവ്.m ykhaleelshamras

ജനങ്ങൾക്ക് നേതാക്കൻമാർ ഉണ്ട്.
പക്ഷെ നേതാക്കളുടെ നേതാവ്
ആരാണ്.
അത് ഈ ജനം തന്നെയാണ്.
ഒരു ജനതയുടെ
ചിന്താവിചാരങ്ങളുടെ
പ്രതിഫലനം ആവണം നേതാക്കളിൽ
പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത്..
സ്വന്തം ശബ്ദത്തേക്കാൾ
അവരുടെ ശമ്പദമാവണം
നേതാക്കളിൽ നിന്നും
പുറത്തു വരേണ്ടത്.
ഞങ്ങളെ ഈ പദവിയിലേക്ക്
ഉയർത്തിയ ജനമെന്ന
വൻ ശക്തിറയെ മറന്നൊന്നും
നേതാക്കൾ ചെയ്യരുത്.

Popular Posts