അനുഭവങ്ങളോടൊപ്പം.m y diray.khaleelshamras

അനുഭവങ്ങൾ അല്ല
മറിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ നിന്നിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വികാരങ്ങൾ ആണ്
നിന്റെ പല അസ്വസ്ഥതകൾക്കും
നിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ
എത്ര എളുപ്പത്തിൽ
നീ യാത്രയാക്കിയോ
അതേ ലാഘവത്തോടെ
ആ അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച
വികാരങ്ങളേയും
യാത്രയാക്കിയേ പറ്റൂ.
പുതിയ അനുഭവങ്ങളെ
നല്ല വികാരങ്ങൾ മാത്രം
മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ
പാകത്തിൽ ചിന്തകളുടെ
സ്വീകരണമുറിയിൽ
സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്