മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക.m y diray.khaleelshamras

ഏതോ ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങൾ
നിന്നിൽ ബാക്കിവെച്ച
വൈകാരിക മാലിന്യങ്ങൾ
ആണ് നിന്നിൽ ചീഞ്ഞുനാറുന്നത്.
നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
നിരാശയും പേടിയും
എല്ലാം ആ ചീന്തുനാറ്റത്തിന്റെ
പ്രകടനങ്ങൾ ആണ്.
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
മനസ്സിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത്
മാഞ്ഞുപോയ അനുഭവത്തിന്റെ
മാലിന്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
നീക്കംചെയ്യുക.
പകരം നിന്റെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നൽകിയ സുഗന്ധങ്ങളെ
പുനപ്രതിഷ്ടിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്