തിരുത്താൻ കുറേ പാഠങ്ങൾ.m y diary.khaleelshamras

ഓരോ ദിവസവും
ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക്
തിരുത്താൻവേണ്ട
എന്തെങ്കിലും ഒരു പാഠം
ബാക്കിയാവും.
അടുത്ത ജീവിക്കുന്ന
സമയം മനോഹരമാക്കാൻ
ഈ ഒരു പാഠം
നിന്നെ സഹായിക്കും.
അല്ലാതെ പഠിക്കാതെ
തിരുത്തേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ
മനംനൊന്തിരിക്കുകയോ
അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ
ഒരു ശീലമായി കൂടെ
കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
നഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാവും
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയാവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്