ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ.m y diary.khaleelshamras

ഏതൊരു ദുശ്ശീലത്തിന്റേയും
അമിതവണ്ണത്തിന്റേയും
അപകടാവസ്ഥ
എല്ലാർക്കുറിയാം.
പക്ഷെ അവ മുന്നിലുള്ള
സാഹചര്യങ്ങളിൽ
ആ അപകടാവസ്ഥയുടെ
മനസ്സിലെ ചിത്രങ്ങൾ
പലരുടേയും മുന്നിലേക്ക്
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല.
അങ്ങിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ്
ഇത്തരം ദുശ്ശീലങ്ങളിൽനിന്നും
ബുദ്ധിപൂർവ്വം മാറി നിൽക്കുന്നത്..
ഏതെങ്കിലും ദുശ്ശീലത്തിനോ
അമിതമായ തീറ്റിക്കോ
നീ അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നിന്റെ ചിന്തകളുടെ കൈകൾകൊണ്ട്
അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള
ചിത്രങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക.
അപ്പോൾ നീ സ്വയം
അതിൽനിന്നും പിന്തിരിയും.

Popular Posts