വാഹചര്യത്തിന്റെ സന്തതി.m y diary.khaleelshamras

നിന്റെ ഓരോ ജീവിതസാഹചര്യവും
നിന്നിൽ ഒരാരോ
വികാരങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്..
നിന്റെ ചിന്തകൾ
ആണ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും
ഇത്തരം വികാരവിചരങ്ങളെ
ജനിപ്പിക്കുന്നത്.
ആ ജനിച്ച സന്തതി
തകച്ചും പോസിറ്റീവും
നല്ലതും ആവണമെങ്കിൽ
നീ ശ്രദ്ധികേണ്ടത്
സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ
ചിന്തകളിലേക്ക് ആണ്.
നല്ല വികാരവിചാരങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കാൻ പാകത്തിൽ
ചിന്തകളെ മാറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras