വിജയം.m y diary.khaleelshamras

തികഞ്ഞ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ
ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുന്നിലും
വിജയം വന്നെത്താതിരിക്കില്ല.
കാരണം അവർ വരച്ച
വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുടെ
ഒടുവിൽ വന്നണയുന്ന
ലക്ഷ്യത്തിന്റെ
പേരാണ് വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്