നല്ല ബിസ്നസ്.m y diary.khaleelshamras

ഒരു മനുഷ്യ കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കുക.
എന്നിട്ട് ആ കുട്ടായ്മയെ
വിൽപ്പന ചരക്കാക്കുക.
അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
പേരിലോ മതത്തിന്റെ
പേറിലോ
അല്ലെങ്കിൽ
നല്ല കച്ചവട മൂല്യമുള്ള
എന്തിന്റേയോ പേരിലാവാം.
അതാണ്
ഇനിയുള്ള ഏറ്റവും
നല്ല ബിസ്നസ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്