പുഞ്ചിരി.m y diary.khaleelshamras

ലോകത്തെ
എറ്റവും വലിയ പിശുക്കൻ
ഒന്നു പുഞ്ചിരിക്കാൻ മറന്നു പോവുന്നവരാണ്.
ലാകത്ത് മറ്റേതൊരാൾക്കും
സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റിയ
ഏറ്റവും മുല്യമുള്ള സമ്മാന്നമാണ് പുഞ്ചിരി.
അത് നിന്റെ ഉള്ളിലെ
മായം കലർത്താത്ത സ്നേഹത്തെ
മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറ്റം
ചെയ്യലാണ്.

Popular Posts