ബാലപാഠം.m y diary.khaleelshamras

പലതും നാം പഠിച്ചു
ഒരു പാട് പദവികൾ സ്വന്തമാക്കി.
പക്ഷെ ഇനിയും
പഠിക്കാത്ത ഒന്നുണ്ട്
.അതാണെങ്കിൽ
ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി
പഠിക്കേണ്ട
ബാലപാഠങ്ങൾ ആണ്താനും.
മനുഷ്യരോടും സ്വന്തത്തോടും
കുടുംബത്തോടും:
എങ്ങിനെ പെരുമാറണമെന്നത്?

Popular Posts