പാഠങ്ങൾ.m y diary.khaleelshamras

പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ
മാത്രം പോര.
മറിച്ച് അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.
അവയെ പ്രാക്ടിക്കൽ
ആയി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം.
എന്നിട്ട് അറിവന്വേഷികൾക്ക്
ഒരു മാതൃകയായി നീ നിലകൊള്ളണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്