തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക.m y diary.khaleelshamras

തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം.
കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിൻമേൽ
കയറി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ്
തീരുമാനങ്ങൾ.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തെന്നി വീഴാം.
അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടിവെയ്പ്പിന്റെ
കുഴിയിലേക്ക് തെറിച്ചു പോവാം.
വളരെ സൂക്ഷിച്ച്
എന്നാൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ
പിടിച്ചു നിൽക്കുക.

Popular Posts