തെറ്റായ ശരിയുള്ള ഉത്തരം.m y diary.khaleelshamras

ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരമെഴുതാനുള്ള
ചോദ്യത്തിന്
വലിയൊരു എസ്സെതന്നെയെഴുതിയാലെങ്ങിനെയുണ്ടാവും.
ഉത്തരത്തിൽ ശരികൾ
ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽപോലും
കാട്ടുന്ന മാർക്ക് വട്ടപൂജ്യം
ആയിരിക്കും.
അതുപോലെയാണ്
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ
ആശയവിനിമയങ്ങൾ.
ഒരു പാട് സംസാരിക്കും.
അവസാനം കിട്ടുന്നതോ
തെറ്റായ ഉത്തരവും
വട്ടപൂജ്യം മാർക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്