തെറ്റായ ശരിയുള്ള ഉത്തരം.m y diary.khaleelshamras

ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരമെഴുതാനുള്ള
ചോദ്യത്തിന്
വലിയൊരു എസ്സെതന്നെയെഴുതിയാലെങ്ങിനെയുണ്ടാവും.
ഉത്തരത്തിൽ ശരികൾ
ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽപോലും
കാട്ടുന്ന മാർക്ക് വട്ടപൂജ്യം
ആയിരിക്കും.
അതുപോലെയാണ്
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ
ആശയവിനിമയങ്ങൾ.
ഒരു പാട് സംസാരിക്കും.
അവസാനം കിട്ടുന്നതോ
തെറ്റായ ഉത്തരവും
വട്ടപൂജ്യം മാർക്കും.

Popular Posts