നിന്റെ ഇന്നലെകൾ.m y diary.khaleelshamras

നിന്റെ ഇന്നലെകളുടെ
നിയന്ത്രണത്തിലല്ല
ഇന്നത്തെ നീ.
ഇനി നിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി
നിന്റെ ഇന്നലെകളെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ
മരിച്ച ഒന്നിനെ
നിന്റെ നേതൃത്വം
ഏൽപ്പിച്ചതിനു തുല്യമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras