വിശ്വാസം.m y diary.khaleelshamras

നിന്റെ വിശ്വാസം
ഒരു പാട് അനുഭവങ്ങളിൽ
നിന്നും നിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും
രൂപ ചെട്ടവയാണ്.
മനുഷ്യനെ പോലെ
നിന്റെ വിശ്വാസത്തിനും
രൂപവും ഭാവവുമുണ്ട്.
അതിനൊരു ചിത്രമുണ്ട്.
വികാരമുണ്ട്.
നിന്നെ മുന്നോട്ട്
നയിക്കുന്ന ഇന്ധനമായി
നിന്റെ വിശ്വാസം നിലകൊള്ളും.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ വിശ്വാസം
വർത്തമാനകാലത്തിൽ അതിഷ്ടിത്തവും
തീർത്തും പോസിറ്റീവും
നിനക്ക് കരുത്തും അറിവും
പകർന്നവയുമാവണം.
എനിക്ക് സാധ്യമാണ്
സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ല
മറിച്ച് എന്റെ ഉള്ളിലെ നല്ല മനസ്സ്
തന്നെയാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട്
നയിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ
നല്ല വിശ്വാസങ്ങൾ
ഉള്ളിൽ വളർത്തികൊണ്ട് വരിക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്