അവരുടെ ഭാഷയിൽ.m y diary.khaleelshamras.

മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത നമ്മുടെ
ഭാഷയിൽ ആണ്
പലപ്പോഴും നാം മറ്റുള്ളവരോട്
സംസാരിക്കുന്നത്.
കുട്ടികളോടും

മുതിരമ്പവരോടും
പിൻബെ സമൂഹത്തോടും
ഒക്കെ നാം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുമ്പോൾ
അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയാതെ പോവുന്നു.
ശരിക്കും
ഓരോരുത്തരോടുംഒരോ
പ്രായത്തിൽ പെട്ടവരോടും
സംസാരിക്കുമ്പോൾ
അവർക്കു മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്