മനുഷ്യന്റെ ലോകവും അവസാനവും.m y diary.khaleelshamras

ശരിക്കും ഓരാ മനുഷ്യന്റേയും
eലാകം അവനവന്റെ
തിരിച്ചറിയലിന്റെ
ശരീരം കേന്ദ്രീകരിച്ചു
പ്രപഞ്ചത്തോളം വ്യാപിച്ചു
കിടക്കുന്ന അവനവന്റെ
മനസ്സ് തന്നെയാണ്.
ഒരു മനുഷ്യന്റെ
ലോകാവസാനം
അവനവന്റെ മരണം
തന്നെയാണ്.
ത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പിറവിയെന്ന
ലോകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനും
മരണമെന്ന അവസാനത്തിനും
ഇടയിലുള്ള ജീവിത കാലയളവിനെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച്
മനോഹരമായ
ഒരു ജീവിതം കാഴ്ച്ചവെക്കുക
എന്നത്
അനിവാര്യമാണ്.

Popular Posts