ആശയ വിനിമായത്തിന്റെ ഫലം.m y diary.khaleelshamras

നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമല്ല
മറിച്ചു ശ്രോദ്ധാവിൽ
എന്തുണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ്
നിന്റെ ആശയ വിനിമയ തിന്റെ ഫലം.
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ
ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ ഫലം അവരിൽ നിന്നും
ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ
അത്തരം ഇരു ചർച്ചക്കായി മുതിരരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്