ആത്മവിശ്വാസം.m y diary.khAleelsgamras

നല്ല ആത്മവിശ്വാസവും
സ്വയം ബോധവും
പിന്നെ
ഈ ഒരു സമയത്തിൽ
അവയെ പിടിച്ചു നിർത്താനും
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ
സാഹചര്യത്തിന്റെ
സമ്മർദ്ധത്തിലും
ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യക്തികളുടെ
മാനസിക നിലക്കുമനുസരിച്ച്
നീയും നിന്റെ മനസ്സമാധാനവും
ആടിയുലയാൻ
സാധ്യതയുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഒരു
ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ
നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും
നിന്റെ ബോധവും
നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras