ആത്മവിശ്വാസം.m y diary.khAleelsgamras

നല്ല ആത്മവിശ്വാസവും
സ്വയം ബോധവും
പിന്നെ
ഈ ഒരു സമയത്തിൽ
അവയെ പിടിച്ചു നിർത്താനും
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ
സാഹചര്യത്തിന്റെ
സമ്മർദ്ധത്തിലും
ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യക്തികളുടെ
മാനസിക നിലക്കുമനുസരിച്ച്
നീയും നിന്റെ മനസ്സമാധാനവും
ആടിയുലയാൻ
സാധ്യതയുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഒരു
ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ
നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും
നിന്റെ ബോധവും
നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുക.

Popular Posts