പ്രശംസ.m y diary

ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മനുഷ്യർക്ക്
ഒരു കൈതാങ്ങാണ്
പ്രശംസ.
എല്ലാവരിലും പ്രശംസിക്കാൻ തക്കത്തിലുള്ള
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യുണ്ടാവും.
അവയെ കണ്ടെത്തി
പ്രശംസിക്കുക.

Popular Posts