ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ട്.m y and diary.khaleelshamras

ഒരുപാട് കാഴ്ച്ചകൾ ,
ഒരു പാട് ശബ്ദങ്ങൾ
അനുഭൂതികൾ
നിനക്കു ചുറ്റും കടന്നു പോവുന്നു.
അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും
നിന്റെ അമ്പയിലേക്ക്
കടന്നു വരുന്നേയില്ല.
നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാട്
നല്ല ചിത്രങ്ങളും
ശബ്ദവും
അനുഭുതികളും
സൃഷ്ടിക്കാൻ പാകത്തിൽ
അവ പര്യാപ്തമായിട്ടും
അവയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ
എന്തൊക്കെയോ
നെഗറ്റീവുകളിൽ നിന്റെ
ശ്രദ്ധയെ
കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നീ.

Popular Posts