സമീപനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.khaleelshanras

നിന്റെ കുടുംബ ,സാമുഹിക, ജോലി
സാഹചര്യങ്ങളെ ഇടക്കിടെ
വിലയിരുത്തുക.
ഇതു വരെ
നിന്റെ സമീപനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?
ആ സമീപനങ്ങൾ
നിനക്ക് സംതൃപ്തി നൽകിയോ.
ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ്
നിനക്ക് നല്ല അവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ
കഴിയാത്തത്
തുടങ്ങിയവയെല്ലാം.
വിലയിരുത്തുക.
എന്നിട്ട് ഈ നിമിഷത്തേയും
തുടർന്നു വരാനുള്ള നിമിഷത്തേയും
നിനക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും
ഉപകരിക്കപ്പെടാൻ പാകത്തിലുള്ള
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.
അവയെ ഈ നിമിഷംതന്നെ
പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും
ചെയ്യുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്