പ്രശ്നവും പ്രതിവിധിയും. Khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ ഓരോ
പ്രശ്നവും വന്നണയുന്നത്
ഒരു പ്രതിവിധിയോടു കൂടിയാണ്.
പ്രശ്നവും പ്രതിവിധിയും
ഒരേ പാക്കിലായാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
വന്നണയുന്നത്.
പലപ്പോഴും
പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഴുകു നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ
പ്രതിവിധിയെ ഒന്നു
തുറന്നുനോക്കാൻ
പലരും
മറന്നു പോവുന്നു.

Popular Posts