പ്രശ്നവും പ്രതിവിധിയും. Khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ ഓരോ
പ്രശ്നവും വന്നണയുന്നത്
ഒരു പ്രതിവിധിയോടു കൂടിയാണ്.
പ്രശ്നവും പ്രതിവിധിയും
ഒരേ പാക്കിലായാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
വന്നണയുന്നത്.
പലപ്പോഴും
പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഴുകു നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ
പ്രതിവിധിയെ ഒന്നു
തുറന്നുനോക്കാൻ
പലരും
മറന്നു പോവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്