പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി.khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിക്കും
ഈ ലോകത്തെ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി
അവനവൻ തന്നെയാവണം.
അതു കഴിഞ്ഞേ
തന്റെ മത രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനും
കുടുംബത്തിനുമൊക്കെ സ്ഥാനം
നൽകാകൂ.
സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മസംതൃപ്തിയും
മുറുകെ പിടിക്കാതെ
ഒരാൾക്കും
മറ്റൊരാൾക്കും
സഹായിയാവാൻ പറ്റില്ല.
സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസത്തേയും
ആത്മസംതൃപ്തിയും
എപ്പോഴും നിലനിർത്തുമെന്നതാണ്
പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ
പ്രത്യേകത.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്