ചീത്തതിലേക്ക് നല്ലതിനെ.khaleelshamras

നിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും
ചീത്ത വികാരം
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ
അതിലേക്ക് നല്ലതൊന്നിനെ
കടത്തി വിടുക.
മെല്ലെ മെല്ലെ
ആ ചീത്തതിനെ പുറംതള്ളി
നല്ലതിനെ
അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ
അനുവദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്