ചീത്തതിലേക്ക് നല്ലതിനെ.khaleelshamras

നിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും
ചീത്ത വികാരം
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ
അതിലേക്ക് നല്ലതൊന്നിനെ
കടത്തി വിടുക.
മെല്ലെ മെല്ലെ
ആ ചീത്തതിനെ പുറംതള്ളി
നല്ലതിനെ
അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ
അനുവദിക്കുക.

Popular Posts