കേന്ദ്രം.khaleelshamras

ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും ഉള്ള
ഒരു വ്യക്തിക്ക്
തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം
തന്നിൽ തന്നെയായിരിക്കും.
എവിടെ പോയാലും
ആരെ കണ്ടാലും
ആ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു
വ്യതിചലിക്കില്ല.
പക്ഷെ ഇതു രണ്ടുമില്ലാത്തവർ
ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും
പ്രരണകൾക്കും അനുസരിച്ച്
സ്വന്തം മനശാന്തിയും
സന്തോഷവും വലിച്ചെറിഞ്
സാഹചര്യത്തിന്റെ അടിമയായി
ചാഞ്ചാടി കൊണ്ടിരിക്കും.

Popular Posts