കേന്ദ്രം.khaleelshamras

ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും ഉള്ള
ഒരു വ്യക്തിക്ക്
തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം
തന്നിൽ തന്നെയായിരിക്കും.
എവിടെ പോയാലും
ആരെ കണ്ടാലും
ആ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു
വ്യതിചലിക്കില്ല.
പക്ഷെ ഇതു രണ്ടുമില്ലാത്തവർ
ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും
പ്രരണകൾക്കും അനുസരിച്ച്
സ്വന്തം മനശാന്തിയും
സന്തോഷവും വലിച്ചെറിഞ്
സാഹചര്യത്തിന്റെ അടിമയായി
ചാഞ്ചാടി കൊണ്ടിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്